คณะกรรมการสมาคม

ลำดับที่

ชื่อ- สกุล

อายุ

ที่อยู่

อาชีพ

หน้าที่เกี่ยวกับสมาคม

1

นายรัชพล  คชชารุ่งโรจน์

59 ปี

85/513 หมู่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ข้าราชการบำนาญ

นายกสมาคม

2

นายบัณฑิต  ประสิทธินอก

62 ปี

194 หมู่ 18 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ข้าราชการบำนาญ

อุปนายก คนที่ 1

3

นายสุรัตน์   ยุทธเสรี

63 ปี

30 /27 ถนนราษฎร์อุทิศ  ต.ธานี  อ.เมือง จ.สุโขทัย

ข้าราชการบำนาญ

อุปนายก คนที่ 2

4

นายลักษณ์ชนก  ทองคงเย่า

54 ปี

690 ถนนเปรมใจราษฎร์ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี

ธุรกิจส่วนตัว

นายทะเบียน

5

นางสาวนครินทร์ เนตรสืบสาย

32 ปี

222/187 หมู่ 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

พนักงาน

เหรัญญิก

6

นายเชาวชาญ  สกุลไพโรจน์

66 ปี

25/35 ซ.ประชาราษฎร์ 16 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ

อ.เมือง จ.นนทบุรี

ธุรกิจการศึกษา

ปฏิคม

7

นายณัฐวัศ  อุ่นเมือง

49 ปี

202 หมู่ 11 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ธุรกิจส่วนตัว

วิจัย

8

นายอภินันท์  วรตระกูล

32 ปี

22/231 หมู่ 4  ต.บึง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี

ธุรกิจส่วนตัว

ประชาสัมพันธ์

9

นายพีรเดช  พงศ์งามสง่า

59 ปี

51/2 หมู่ 1 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ราชการครู

เลขานุการ