Image

สมาคมดิจิทัลเวิลด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 85/512 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยหมายรวมถึงนวัตกรรม กระบวนการพัฒนาทักษะ และเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม ที่เกี่ยวข้องในด้านกิจการดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

วัตถุประสงค์ของสมาคม

วิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สู่สากล

พัฒนาสมาชิกและประชากรให้มีความรู้และทักษะดิจิทัล

เผยแพร่สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสู่สากล

สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและบริการสังคมด้านการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดำเนินการ ร่วมมือกับองค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

สมาคมดิจิทัลเวิลด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 85/512 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยหมายรวมถึงนวัตกรรม กระบวนการพัฒนาทักษะ และเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม ที่เกี่ยวข้องในด้านกิจการดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา