ปี พ.ศ. 2561- 2562

มีจังหวัดที่ได้เข้าอบรมดังนี้

 • ร.ร. ชลประทานสงเคราะห์ นครราชสีมา
 • ร.ร. บ้านหนองไข่น้ำ นครราชสีมา
 • ร.ร.ป่าจี้วังแดงวิทยา เชียงใหม่
 • ร.ร.อนบุาลวัดอ่ตูะเภา ชลบุรี
 • สพป. กาแพงเพชร เขต 2
 • ร.ร. แสนสขุ ชลบุรี
 • ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร
 • นนทบุรี เขต 1
 • ร.ร.สวีวิทยา ชุมพร
 • ร.ร.วัดน้ำพุ สุราษฎ์ธานี
 • ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี
 • ร.ร.นิคมพัฒนาผัง 6 สตูล
 • ร.ร.เทศบาล 2 เมืองสตูล
 • ร.ร.วัดเชิงกระบือ นนทบุรี
 • ร.ร.เทศบาล 1 เมื่องบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรมอบรม Robot นักเรียน

สรุปผลงานนักเรียนแข่งขันห่นุยนต์งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ

การแข่งขัน หุ่นยนต์ ประเภท ระดับกลาง นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6

 • โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ชนะเลศิที่ 1
  ได้ 100 คะแนนเต็ม เหรียญทอง
 • โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
  ได้ 93 คะแนน เหรียญทอง

การแข่งขัน หุ่นยนต์ ประเภท ระดับกลาง นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3

 • โรงเรียนบ้านโคก สพป.สุรินทร์เขต 2 ชนะเลศิที่ 1
  ได้ 100 คะแนนเต็ม เหรียญทอง
 • โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
  ได้ 91 คะแนน เหรียญทอง

สาหรับโรงเรียนที่ใช้สื่อ Robot ชุด ที่นำเสนอนี้

กรุงเทพฯ​ และปริมณฑล
นนทบุรี
เชียงใหม่
กาฬสินธุ์
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
พะเยา