สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ได้จัดสรรงบประมาณมูลค่า 325,000 บาทเพื่อสนับสนุนการฝึกทักษะ Coding & Robot โดยสมาคมดิจิตัลเวิลด์ ให้กับโรงเรียน 13 แห่งในพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562