ปี พ.ศ. 2562

ที่วันที่กิจกรรม
1 มกราคม – มีนาคม 2562 สรุปผลพิจารณา การคัดเลือก ชุดสื่อ Robot
2 เมษายน-พฤษภาคม 2562 การจดัการอบรมครูผู้สอน Robot อย่างเป็นทางการ
อบรมครู ที่อุบลราชธานี
อบรมครูที่ ขอนแก่น
อบรมครูที่ บุรีรัมย์ เขต 1
อบรมครู ที่ สุราษฎ์ธานี เขต 2 รุ่นที่ 1
อบรมครูที่ สตูล
อบรมครู ร.ร.วัดท้องคุ้งที่ ชลบรุี