ปี พ.ศ. 2561

ที่วันที่กิจกรรม
1มีนาคม 2561 จัดโครงการอบรมครูผู้สอน Coding & Robotics
2เมษายน 2561 คัดเลือกชุด Robot
3พฤษภาคม 2561 คัดเลือกวิทยากร / พัฒนากิจกรรมสำหรับใช้ฝึกอบรม
4มิถุนายน-ธันวาคม 2561 ทดสอบอบรม Coding & Robotics กับกลุ่มทดลอง
คัดเลือก ชุดสื่อ Robot

เหตุผลในการพิจารณาคัดเลือก Robot ชุดนี้

  • สื่อสามารถออกแบบ การพัฒนาการเรียนรู้ได้หลากหลาย
  • สื่อใช้เขียนคาสั่งด้วย โปรแกรม Scratch เหมาะสมหรับผู้เริ่มต้นเรียน และต่อยอดในระดับสูงขึ้นได้อย่างเป็นขั้นตอน
  • ผลการทดลองกับ
    • นักเรียน มีความสนใจ กระตือรือร้น ต้องการแสวงหาความรู้
    • ครูผู้สอน คลายวิตกกังวลว่า Coding เป็นเรื่องยาก
  • เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพ กับราคาเหมาะสมกัน
ทดสอบใช้สื่อ Robot อบรมกับกลุ่มนักเรียน
ทดสอบใช้สื่อ Robot อบรมกับครูผู้สอน
ทดสอบใช้สื่อ Robot อบรมกับครูผู้สอน