โครงการ

Image
โครงการอบรม Coding & Robotics สำหรับนักเรียน
Image
โครงการอบรม Coding & Robotics สำหรับครูผู้สอน
Image
โครงการอบรม Coding & Robotics & Drone วิชาวิทยาการคำนวณ
Image
แข่งขันหุ่นยนต์สำหรับโรงเรียนที่ใช้สื่อ Robot
Image

สมาคมดิจิทัลเวิลด์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมกิจการดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดยหมายรวมถึงนวัตกรรม กระบวนการพัฒนาทักษะ และเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม ที่เกี่ยวข้องในด้านกิจการดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ข่าวสาร/กิจกรรม/CSR